Friday, July 31, 2009

KEMAHIRAN BERTUTUR

Bertutur merupakan cara utama manusia berkomunikasi. Bertutur memerlukan dua proses:
i. Proses mental – pengetahuan bahasa
ii. Proses fizikal – menggunakan organ-organ ujaran untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa.

Terdapat pula dua unsur yang membantu menjadikan komunikasi lebih berkesan, iaitu:
i. Unsur-unsur prosodi – intonasi, nada, tekanan, kepanjangan, jeda.
ii. Unsur-unsur paralinguistik – penggunaan isyarat dan pergerakan anggota badan, mimik muda, dsb.


Objektif Kemahiran Bertutur

KBSR menekankan pengajaran bertutur bagi membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai situasi perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, dengan guru, dengan ibu bapa serta aktiviti pembelajaran. Oleh itu pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid dapat:

i. Menyebut dengan jelas
ii. Menyampaikan pendapat
iii. Melaporkan peristiwa, menghurai dengan tepat
iv. Memberikan penerangan / alasan
v. Menunjukkan arah
vi. Membina soalan untuk mendapatkan maklumat
vii. Bertemu ramah/ temu bual/ berdialog
viii. Bertukar-tukar fikiran / maklumat
ix. Menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar
x. Bertutur dengan menggunakan bahasa yang bertatasusila.


Peringkat-peringkat dalam kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)

i. Peringkat penerimaan - mendengar dan memahami
Iaitu latihan kefahaman mendengar yang menitikberatkan intonasi, frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran dan kefasihan berbahasa. Pada peringkat ini murid diperdengarkan contoh-contoh ujaran yang betul sama ada secara langsung daripada guru atau rakaman.

ii. Peringkat penghasilan semula - bertindak balas
Peringkat ini murid dilatih bertutur dengan menumpukan aspek-aspek:
(a) Sebutan bunyi tunggal, seperti [m], [l], [r], [s], dsb.
(b) Sebutan perkataan yang melibatkan vokal dan diftong seperti ambor, pantai, pulau, saat, baik, air, dsb.
(c) Nada yang sesuai seperti bertanya, meminta kepastian, permintaan, dsb.
(d) Aspek tatabahasa seperti penggunaan imbuhan, struktur ayat, dsb.
(e) Penggunaan laras mengikut situasi, tujuan, pendengar, dsb.
(f) Aspek makna, ayat dan wacana yang tepat dan sesuai.


Fungsi-fungsi pertuturan

i. Fungsi peribadi - kemampuan murid menyampaikan buah fikiran, perasaan atau hajat mereka dengan jelas dan tepat.
ii. Fungsi perhubungan - mengisi keperluan harian. Contoh:
- melahirkan rasa simpati terhadap orang lain.
- Berkongsi kegembiraan seseorang
- Menunjukkan keprihatinan kepada kebajikan orang lain
- Meminta diri
- Meminta maaf dan memberi kemaafan
- Memberi alasan tanpa menyinggung perasaan orang lain
- Menyatakan penghargaan dan berterima kasih
- Menyatakan persetujuan dengan pendapat orang lain
- Menyatakan ketidaksetujuan
- Mencelah dengan cara yang sopan semasa orang lain sedang bercakap

iii. Fungsi memberi arahan - membolehkan murid menggunakan ayat-ayat arahan / permintaan ketika mengarah, memohon, memberi cadangan, meyakinkan orang lain, dsb.

iv. Fungsi menyoal - bertujuan melatih murid supaya dapat membina soalan dengan jelas, tepat dan ringkas.


v. Fungsi merujuk - berkaitan dengan kemahiran bertutur tentang kejadian yang telah, sedang dan akan berlaku. Dalam pelaksanaannya, murid-murid lebih banyak dilatih menggunakan aspek linguistik dengan betul dan tepat seperti penggunaan kata, struktur ayat dan aspek morfologi.

vi. Fungsi imaginasi - bertujuan melatih murid dapat menggunakan bahasa secara kreatif semasa bertutur. Contoh:
- mencipta dan melafazkan puisi dengan anda dan intonasi yang betul
- menggunakan bahasa berirama
- bertutur secara spontan dalam lakonan dan drama
- bercerita secara kreatif

vii. Fungsi menyampaikan maklumat - melatih murid menyampaikan maklumat secara lisan dengan jelas dan betul berdasarkan pengalaman, pendengaran dan pembacaan untuk dikongsi dengan orang lain.


Contoh-contoh aktiviti bertutur dalam KBSR

• Mengaitkan aksi dengan pertuturan
• Menjawab soalan-soalan rakan atau guru
• Membina soalan berdasarkan bahan
• Memberi arahan kepada rakan-rakan
• Menerangkan gambar atau bahan grafik
• Berbual melalui telefon
• Bercerita berdasarkan cerita yang telah diketahui atau menceritakan pengalaman sendiri
• Membuat laporan berdasrkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan
• Membina sudut pembelajaran seperti kedai, perpustakaan, pejabat pos, bank, dan kemudahan awam yang lain dan berbual mengenainya secara spontan.
• Permainan komunikatif
• Mengadakan perbahasan, perbincangan, forum dan aktiviti-aktiviti lain yang memerlukan murid mendengar dan kemudian melahirkan pendapat, persetujuan, keraguan atau menambah maklumat.
• Merakamkan perbahasan atau berita untuk perbincangan lanjut
• Main peranan
• Drama. Dll.


Perancangan aktiviti kemahiran bertutur

Perancangan merangkumi 3 peringkat:
i. Peringkat persediaan
ii. Peringkat pelaksanaan
iii. Peringkat susulan dan penilaian


i. Peringkat persediaan

(a) Guru menerangkan tugasan yang akan dilakukan oleh murid atau membuat tunjuk cara serta memberikan contoh.
(b) Guru mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti. Contoh: kad kiu, bahan stensilan dan peralatan-peralatan lain yang mungkin perlu.
(c) Guru memastikan semua alat dan bahan mencukupi dan murid memahami tugasan.

ii. Peringkat pelaksanaan aktiviti

(a) Murid menjalankan tugasan seperti yang diarahkan
(b) Guru menyelia dan membimbing kelas, kumpulan atau pasangan yang mengambil bahagian.

iii. Peringkat susulan dan penilaian

Aktiviti susulan dan penilaian perlu untuk mendapatkan maklum balas tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh murid. Contoh: mengadakan perbincangan dan kemudian guru memberikan maklum balas tentang prestasi dan pencapaian murid. Sebagai pengukuhan, guru digalakkan memberi kerja rumah uang berkaitan untuk aktiviti susulan.

Dalam pengajaran/pembelajaran, elok dibentuk kumpulan-kumpulan kecil supaya sebahagian besar daripada murid dapat mengambil bahagian yang aktif dalam masa yang terhad. Pengajaran kemahiran bertutur harus digabungjalinkan dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain untuk melahirkan satu kesepaduan yang bermakna. Penggabungjalinan juga penting bagi mengukuhkan pembelajaran murid.


Penggunaan alat / bahan dalam kemahiran bertutur

Pemilihan alat / bahan adalah berdasarkan kesesuaianya dengan objektif pelajaran dan keberkesanan penggunaan. Alat / bahan bantuan mengajar dalam kemahiran bertutur termasuklah:

(a) Guru, murid dan bilik darjah: gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran, misalnhya:
i. Guru manaik dan menurunkan tangan bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pengucapan.
ii. Guru menunjukkan cara-cara membunyikan sesuatu sebutan.
iii. Guru menggunakan papan tulis untuk mencatat frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur.

(b) Objek sebenar: objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat / bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk membolehkan murid:
i. Mengaitkan konsep dengan bunyi, misalnya bunyi berbagai-bagai kenderaan, mergastua, pergerakan air, dsb dengan menggunakan pita rakaman.
ii. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Contoh: pertuturan sekumpulan orang di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Contoh ini juga boleh diperdengarkan melalui pita rakaman atau tayangan filem/video.
iii. Bahan-bahan sebenar seperti tiket bas, menu, butang baju pelbagai warna dan saiz, buku, majalah, kalendar dan borang adalah bahan-bahan yang diboleh digunakan secara kreatif sebagai bahan untuk bertutur.

(c) Gambar: elok difailkan gambar-gambar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. Gambar-gambar tunggal atau bersiri sesuai digunakan sebagai bahan rangsangan untuk aktiviti bercerita, berlakon, berpuisi, berdialog, dsb.

(d) Grafik: pelbagai grafik sesuai digunakan sebagai bahan rangsangan untuk bertutur seperti:
i. Carta pai – palang; lingkaran; carta organisasi, dsb
ii. Jadual – jadual waktu; perjalanan; jadual tugas; dsb.
iii. Pelan / peta – arah perjalanan; kedudukan sesuatu tempat, dsb/

(e) Kad:
i. kad perkataan
ii. kad arahan / kad peranan.

(f) Bahan nyanyian, puisi dan permainan:
i. Mencipta senikata lagu berdasarkan irama popular
ii. Meneka siapa saya
iii. Kotak beracun
iv. Teka-teki, dsb.

(g) Alat / bahan yang dibeli:
i. Makmal bahasa untuk latihan sebutan, intonasi, tekanan, nada, jeda, dsb.
ii. Filem, slaid, video, tv, radio, perakam kaset, dsb.
iii. Komputer.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

1. Kemahiran Mendengar: satu proses yang melibatkan dua kemahiran:
a. menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama, cth:
b – p (badang – padang)
d – t (datang – tatang)
l – r (lali – lari)
k – g (kalah – galah)

b. memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan, frasa, klausa dan ayat. Untuk memahami bunyi bahasa, murid perlu mempunyai unsur-unsur kefahaman berikut:

i. Pengetahuan yang sedia ada pada pendengar seperti fakta dan budaya bahasa yang didengar dan bagaimana bahasa digunakan.
ii. Pengetahuan tentang situasi berlakunya pertuturan yang didengar.
iii. Pengetahuan tentang sistem bahasa.

Proses mendengar adalah satu aktiviti yang aktif. Pendengar mesti mengenal pasti dan mengetahui makna bunyi bahasa. Pendengar juga memilih dan menyimpan apa yang difahami dalam ingatannya. Ini menunjukkan mendengar adalah satu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar.

Mendengar melibatkan dua proses utama, iaitu:

i. Membuat jangkaan: -
Apabila kita mendengar sesuatu, kita akan membuat jangkaan dalam fikiran terhadap apa yang kita dengar seterusnya.
Contoh: apabila kita mendengar berita kebakaran, kita akan membuat jangkaan tentang kemungkinan peristiwa yang akan berlaku berkaitan dengan kebakaran. Apabila jangkaan seperti ini dibuat, kita dapat mendengar dengan lebih berkesan lagi.

ii. Menentukan tujuan:
Murid perlu menentukan tujuan ia mendengar, sama ada untuk hiburan, pengetahuan atau maklumat. Mendengar tanpa tujuan adalah tidak berguna.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran mendengar

(a) Fizikal – murid yang normal dapat mendengar dengan sempurna, tetapi peringkat kemahiran ini berbeza antara setiap individu; ada yang tajam pendengarannya dan ada pula yang sebaliknya walaupun mereka tidak tergolong dalam cacat pendengaran.
(b) Jantina – terdapat perbezaan kemahiran mendengar antara kanak-kanak lelaki dengan kanak-kanak perempuan, misalnya kanak-kanak lelaki yang berumur antara 7-9 tahun lebih lemah kemahiran mendengar mereka berbanding dengan kanak-kanak perempuan yang sebaya dengannya.
(c) Status sosioekonomi – latar belakang keluarga, kemudahan di rumah, interaksi antara ahli keluarga mempengaruhi kebolehan mendengar dan emosi kanak-kanak. Kanak-kanak yang terganggu emosinya tidak akan dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap apa yang didengar.
(d) Gangguan bunyi – bunyi bising boleh mempengaruhi kebolehan mendengar.
(e) Mental – kemahiran mendengar berkait rapat dengan daya pemikiran kerana sesuatu yang didengar melalui deria telinga akan melalui proses mental untuk mendapat tindak balas. Tahap pemikiran kanak-kanak akan mempengaruhi kecekapan mendengar mereka.


Kemahiran mendengar dalam KBSR

Program Bahasa Melayu KBSR memberi penekanan kepada kemahiran asas berbahasa, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Setiap kemahiran ini diajar secara gabung jalin. Penggunaan satu-satu kemahiran ini akan mempengaruhi penguasaan kemahiran yang lain.

Dalam mempelajari bahasa akan wujud perbualan; dan perbualan memerlukan kesepaduan antara kemahiran mendengar dengan kemahiran bertutur. Begitu juga, kemahiran mendengar boleh membantu murid menguasai kemahiran menulis. Kemahiran mendengar yang kurang baik menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membezakan bunyi-bunyi bahasa yang didengarnya. Oleh itu, ia mungkin menulis menurut apa yang didengarnya, yang berbeza daripada ujaran sebenar. Kemahiran mendengar menjadi asas kepada kemahiran membaca. Dengan itu pengukuhan kemahiran mendengar juga membantu murid menguasai kemahiran membaca dengan baik.


Masalah dalam menguasai kemahiran mendengar

(a) Kekeliruan dalam membezakan bunyi
(b) Kelemahan dalam memahami apa yang didengar
(c) Tidak cekap dalam memproses maklumat
(d) Kelajuan dalam pertuturan
(e) Gaya pertuturan – tekanan, intonasi, nada, jeda, kepanjangan dan dialek.


Pemilihan bahan dalam kemahiran mendengar

(a) Alat elektronik – radio, televisyen, video, karaoke, pita rakaman boleh membantu kerana bahagian-bahagian tertentu boleh diulang tanpa perubahan suara, intonasi dan sebagainya.
(b) Bahan rangsangan – bahan yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran mendengar, contohnya:

Bahan bentuk prosa:
Cerita, kuiz
Pesanan, temu ramah
Peraturan, syarahan
Iklan, laporan
Pengumuman, perbahasan
Perbualan/dialog, taklimat
Berita, wawancara
Ucapan, mesyuarat
Perbincangan, kempen
Surat, drama

Bahan bentuk puisi:
Pantun, syair
Sajak, nyanyian
Bahasa berirama

Bahan bentuk grafik
Pelan, rajah
Jadual, peta
Borang, graf
Gambar foto, carta
Gambar rajah

Bahan-bahan ini boleh dicetak dan dirakamkan dalam bentuk audio dan video. Semasa menyediakannya guru perlu memastikan bahan-bahan ini tidak terlalu panjang dan hendaklah disesuaikan dengan kebolehan murid.


Aktiviti mendengar

Ada 2 peringkat:
i. mendengar untuk mengenal pasti pelbagai bunyi bahasa. Contoh:
a. mendengar dan menyebut perkataan secara latih tubi:
ladang - padang
pantai - pandai
lali - lari
galah - kalah

b. latih tubi pemintal lidah:
Pandang pandan depan padang.
Letak tulang atas dulang
Berat beras dua belas kilo
Dari darah dari nanah yang punah di tanah

c. memadankan perkataan dengan gambar:
Tuliskan huruf A, B atau C dalam ruang di bawah gambar yang sesuai.
A = buku
B = kuku
C = duku


ii. Mendengar untuk memahami dan bertindak balas.

Pada peringkat ini, latihan diberi untuk menguji pemahaman murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dijalankan, antaranya ialah:
(a) Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas.
(b) Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas lebih lama.
(c) Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan berbincang.

1. Contoh latihan mendengar yang memerlukan tindak balas ringkas:
a. Melakukan pergerakan mengikut arahan:
”Duduk”
”Tututp pintu”
”Berdiri tegak, rapatkan kaki.”
”Angkat tangan kanan ke atas dan kaki kiri ke hadapan”
”Pusing kiri”
”Pusing kanan”

b. Menandakan butiran yang berkaitan.
Latihan ini biasanya menggunakan petikan yang ringkas yang diperdengarkan kepada murid dan mereka diminta menandakan butiran yang berkaitan. Petikan ringkas ini dibaca atau diperdengarkan melalui pita rakaman. Contoh:

Seorang perempuan membawa tiga orang anaknya ke sebuah restoran dan memesan makanan daripada pelayan restoran tersebut.
”Berikan saya secawan teh, dua pinggan nasi lemak dan sepinggan bihun goreng.”

Murid diberi kertas edaran yang mengandung senarai menu makanan dan minuman. Sambil mendengar petikan dibaca, murid diminta menandakan butiran-butiran berkenaan.

Makanan; Minuman

Pulut panggang; Kopi
Mi rebus; Teh
Bihun goreng; Nescafe
Kek; Milo
Karipap; Air sejuk
Nasi lemak; Sirap

c. Menandakan betul atau salah.

Murid diberi kertas edaran yang mengandung bahan grafik seperti gambar, gambar rajah, graf atau jadual yang diikuti dengan senarai pernyataan. Semasa guru membacakan pernyataan-pernyataan tersebut, murid mendengar sambil menandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah berdasarkan bahan grafik yang diberi.

d. Menyusun gambar.

Murid diberi gambar yang tidak mengikut susunannya. Sambil mendengar bahan rangsangan seperti cerita atau puisi yang berkaitan daripada guru, mereka menyusun gambar-gambar itu mengikut urutan yang betul.

e. Mendengar dan memilih gambar.

Satu set gambar yang seakan-akan serupa diberi kepada murid. Mereka mendengar penerangan daripada guru atau pita rakaman dan memilih gambar yang tepat mengikut penerangan yang didengar.

f. Melukis bahan berbentuk gragik.

Dalam aktiviti ini murid mendengar penerangan yang diberi oleh guru. Sambil mendengar, murid merakamkan maklumat-maklumat itu dalam bentuk grafik seperti gambar, gambar rajah, carta, graf atau jadual. Contoh:

Guru bercerita:
”Encik Hamid berkahwin dengan Puan Halimah dan mendapat sepasang cahaya mata. Yang sulung bernama Faisal dan adiknya bernama Aini. Faisal berkahwin denganZaharah dan mendapat tiga orang cahaya mata iaitu Sasha, Izwan dan Azmi. Faisal kemudiannya mendapat pula dua orang anak saudara hasil perkahwinan Aini dengan Haris. Nama-nama mereka ialah Hafiz dan Khairul.”

Sambil mendengar cerita di atas, murid dikehendaki melukis carta jurai keturunan.

g. Menandakan lokasi dan arah perjalanan.

Aktiviti ini memerlukan murid mendengar dengan teliti cerita, penerangan atau arahan yang diberi. Murid menandakan lokasi dan arah perjalanan di atas peta mengiktu pernyataan yang didengar.

Contoh:
Setiap murid diberi sebuah peta kawasan perumahan. Guru menerangkan arah perjalanan seseorang ke tempat-tempat tertentu seperti sekolah, kedi buku, kedai runcit dan rumah kawan. Sambil mendengar penerangan guru, murid dikehendaki menandakan lokasi arah dan perjalanan di atas peta berkenaan.

h. Mengisi jadual.

Dalam aktiviti ini murid diberi jadual yang tidak lengkap untuk dimuatkan dengan data. Sambil mendengar bahan rangsangan seperti cerita, dialog atau penerangan, murid mengisi jadual tersebut dengan data yang diperlukan.

i. Teka siapa saya.

Aktiviti ini merupakan sejenis permainan yang membolehkan murid mendengar dengan teliti dan memberi jawapan dengan tepat. Guru menerangkan tentang sesuatu dan murid cuba meneka apa yang diterangkan oleh guru. Penerangan tentang sesuatu benda yang akan diteka itu diteruskan sehingga murid dapat meneka dengan betul. Biasanya bahan rangsangan yang digunakan berbentuk teka-teki.

Contoh:
”Rupa saya bulat. Saya boleh melompat dan berguling-guling. Manusia sanggup bersusah payah untuk menonton saya. Cuba teka siapakah saya?”


2. Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lama.

Aktiviti jenis ini memerlukan murid menjawab soalan kefahaman, membuat ulasan, meringkaskan dan mencatat isi-isi penting daripada bahan yang didengar.
Contoh aktiviti:

i. Menjawab soalan kefahaman.

Berdasarkan bahan rangsangan yang diperdengarkan, murid diminta menjawab soalan-soalan kefahaman sama ada berbentuk objektif, aneka pilihan dan jenis terbuka. Contoh: murid diperdengarkan dengan ucapan guru besar pada ”Hari Guru”. Kemudian mereka diminta menjawab soalan-soalan berdasarkan ucapan tersebut.

ii. Mencatat isi, mengulas dan membuat ringkasan.

Murid mendengar bahan rangsangan seperti ucapan, lakonan, syair dan sajak. Sambil mendengar, mereka dikehendaki mencatat isi, mengulas atau membuat ringkasan daripada bahan yang didengar.


3. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan berbincang.

Aktiviti mendengar jenis ini merupakan langkah awal bagi satu pengajaran dan pembelajaran bahasa. Masa yang diperuntukkan adalah singkat. Walau bagaimanapun, langkah ini menjadi asas bagi aktiviti seterusnya. Murid mendengar dan memahami bahan rangsangan dan seterusnya menjalankan aktiviti seperti menterjemah dan menilai. Aktiviti-aktiviti ini memerlukan murid berbincang secara kumpulan dan hasilnya dilaporkan secara lisan atau bertulis, atau kedua-duanya sekali.

Contoh aktiviti:

i. Mengkategorikan fakta.

Dalam aktiviti ini murid diperdengarkan dengan bahan rangsangan seperti rencana, komentar, dokumentari dan perbahasan. Berdasarkan rangsangan ini, murid diminta mengkategorikan maklumat, kenyataan, pendapat dan ulasan.

ii. Menilai perwatakan.

Bahan rangsangan yang diperlukan bagi aktiviti ini seharusnya membolehkan murid menilai perwatakan seseorang. Contohnya, rakaman, perbualan, dialog, lakonan, perbincangan dan forum. Setelah mendengar bahan rangsangan ini, murid diminta menilai sikap dan pendirian penutur.

iii. Mendengar untuk mencantum maklumat.

Dalam aktiviti ini murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan mendengar petikan yang berbeza tetapi berkaitan. Mereka kemudian bertukar-tukar maklumat dan mencantumkan maklumat ini untuk membolehkan murid melaksanakan tugasan.


Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar

Dalam melaksanakan aktivit mendengar, guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan pengajaran. Perancangan ini boleh dibuat mengikut peringkat berikut:

(a) Peringkat pramendengar
(b) Peringkat semasa mendengar
(c) Peringkat selepas mendengar

(a) Peringkat pramendengar
• Guru memberi tugasan atau soalan kepada murid terlebih dahulu sebelum mereka mula mendengar.
• Guru memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang hendak diperdengarkan.
• Guru memberi arahan yang jelas tentang tugasan dan memastikan bahan rangsangan dalam keadaan baik serta mencukupi.
• Guru memastikan murid dalam keadaan sedia untuk mengikuti aktiviti.

(b) Peringkat semasa mendengar

• Guru memastikan murid dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan.
• Guru hendaklah mengatasi sebarang gangguan yang mungkin timbul semasa aktiviti mendengar dijalankan.

(c) Aktiviti sesudah mendengar

• Guru menghuraikan tentang perkara yang ditimbulkan oleh murid dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan pemahaman mereka.
• Guru memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam bahan itu.
• Guru memastikan murid menyempurnakan tugasan dan membuat pengukuhan.
• Guru menjalankan aktiviti tindakan susulan.

Pengajaran kemahiran mendengar hendaklah digabungjalinkan dengan satu atau lebih kemahiran bahasa yang lain dalam satu waktu pengajaran bahasa. Misalnya, kemahiran mendengar digabungjalinkan dengan kemahiran bertutur.

Aktiviti mendengar hendaklah dijalankan secara berterusan sebagaimana kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan guru perlu meningkatkan tahap kesukaran bahan secara beransur-ansur sesuai dengan kebolehan murid.

Daripada contoh aktiviti yang diberikan, berbagai-bagai teknik boleh digunakan untuk menjadikan aktiviti mendengar ini lebih menarik dan mencabar seperti teknik bercerita, soal-jawab, perbincangan, lakonan, latih tubi dan nyanyian.


Penilaian Dalam Kemahiran Mendengar

Bagi sesuatu tugasan aktiviti mendengar, murid perlu mendapat maklum balas dengan segera agar ia dapat membetulkan kesilapan dan mengukuhkan kemahiran yang sedang dikuasainya. Oleh itu, penilaian perlu dijalankan sama ada secara formatif atau sumatif. Perlu diingat bahawa lazimnya guru dapat menilai kemahiran mendengar seseorang murid melalui tindak balas yang ditunjukkannya dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan.

Berikut diberikan beberapa contoh penilaian tentang beberapa aspek kemahiran mendengar:

(a) Sebutan, tekanan, jeda, intonasi:
Murid mengenal pasti di manakah letaknya tekanan atau jeda dalam sesuatu ayat supaya lebih memahami maknanya. Di samping itu, murid juga haruslah dapat menyebut perkataan yang didengar dengan sebutan dan intonasi yang baik.

(b) Mendiskriminasikan bunyi dan perkataan:
Murid mengenal pasti sesuatu yang didengar supaya dapat membuat perbezaan bunyi huruf dan perkataan. Contoh:
dedak - ledak
bagi - baki
keras - kerat, dll


(c) Kefahaman terhadap teks yang didengar:
Murid boleh diperdengarkan pelbagai bentuk teks seperti cerita, ucapan, pengumuman, dialog, berita dan iklan. Guru boleh menguji kefahaman yang terdiri daripada pelbagai aras kognitif.

Contoh soalan mengikut aras kognitif:
i. Siapakah yang melawat Pusat Pertanian Daerah? (pengetahuan)
ii. Tuliskan tiga perkara yang diterangkan oleh pegawai pertanian kepada pelawat-pelawat tersebut. (kefahaman)
iii. Pada pendapat kamu, mengapakah beberapa orang pegawai pertanian dihantar berkursus di luar negeri? (sintesis)

(d) Daya memahami dan memproses maklumat:
Segala maklumat yang didengar perlu difahami dan dapat disampaikan dengan betul kepada orang lain. Murid yang cekap dapat menyampaikan maklumat itu tanpa mengubah maksud asal. Contoh:

Aktiviti ini dijalankan dalam bentuk kumpulan. Guru menyampaikan suatu berita kepada seorang murid dalam setiap kumpulan. Murid berkenaan diminta menyampaikan berita itu kepada kawan di sebelahnya. Aktiviti ini diteruskan sehingga berita itu sampai kepada murid terakhir dalam kelas tersebut. Murid yang terakhir diminta menerangkan berita yang diterimanya kepada kelas.

Melalui aktiviti ini guru boleh menilai sejauh manakah maklumat yang diterima itu disampaikan dengan betul dan tepat.

(e) Kemahiran menentukan isi-isi penting:
kemahiran ini boleh dinilai melalui latihan mengambil pesanan daripada perbualan melalui telefon. Guru boleh memperdengarkan perbualan melalui telefon antara seorang kakak dengan adiknya.

Daripada perbualan yang didengar, pelajar diminta untuk mencatatkan beberapa isi penting.
KEMAHIRAN BERTUTUR

Bertutur merupakan cara utama manusia berkomunikasi. Bertutur memerlukan dua proses:
i. Proses mental – pengetahuan bahasa
ii. Proses fizikal – menggunakan organ-organ ujaran untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa.

Terdapat pula dua unsur yang membantu menjadikan komunikasi lebih berkesan, iaitu:
i. Unsur-unsur prosodi – intonasi, nada, tekanan, kepanjangan, jeda.
ii. Unsur-unsur paralinguistik – penggunaan isyarat dan pergerakan anggota badan, mimik muda, dsb.


Objektif Kemahiran Bertutur

KBSR menekankan pengajaran bertutur bagi membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai situasi perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan, dengan guru, dengan ibu bapa serta aktiviti pembelajaran. Oleh itu pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid dapat:

i. Menyebut dengan jelas
ii. Menyampaikan pendapat
iii. Melaporkan peristiwa, menghurai dengan tepat
iv. Memberikan penerangan / alasan
v. Menunjukkan arah
vi. Membina soalan untuk mendapatkan maklumat
vii. Bertemu ramah/ temu bual/ berdialog
viii. Bertukar-tukar fikiran / maklumat
ix. Menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar
x. Bertutur dengan menggunakan bahasa yang bertatasusila.


Peringkat-peringkat dalam kemahiran lisan (mendengar dan bertutur)

i. Peringkat penerimaan mendengar dan memahami
Iaitu latihan kefahaman mendengar yang menitikberatkan intonasi, frasa dan ayat, aspek sebutan, kelancaran dan kefasihan berbahasa. Pada peringkat ini murid diperdengarkan contoh-contoh ujaran yang betul sama ada secara langsung daripada guru atau rakaman.

ii. Peringkat penghasilan semula bertindak balas
Peringkat ini murid dilatih bertutur dengan menumpukan aspek-aspek:
(a) Sebutan bunyi tunggal, seperti [m], [l], [r], [s], dsb.
(b) Sebutan perkataan yang melibatkan vokal dan diftong seperti ambor, pantai, pulau, saat, baik, air, dsb.
(c) Nada yang sesuai seperti bertanya, meminta kepastian, permintaan, dsb.
(d) Aspek tatabahasa seperti penggunaan imbuhan, struktur ayat, dsb.
(e) Penggunaan laras mengikut situasi, tujuan, pendengar, dsb.
(f) Aspek makna, ayat dan wacana yang tepat dan sesuai.


Fungsi-fungsi pertuturan

i. Fungsi peribadi kemampuan murid menyampaikan buah fikiran, perasaan atau hajat mereka dengan jelas dan tepat.
ii. Fungsi perhubungan mengisi keperluan harian. Contoh:
- melahirkan rasa simpati terhadap orang lain.
- Berkongsi kegembiraan seseorang
- Menunjukkan keprihatinan kepada kebajikan orang lain
- Meminta diri
- Meminta maaf dan memberi kemaafan
- Memberi alasan tanpa menyinggung perasaan orang lain
- Menyatakan penghargaan dan berterima kasih
- Menyatakan persetujuan dengan pendapat orang lain
- Menyatakan ketidaksetujuan
- Mencelah dengan cara yang sopan semasa orang lain sedang bercakap

iii. Fungsi memberi arahan membolehkan murid menggunakan ayat-ayat arahan / permintaan ketika mengarah, memohon, memberi cadangan, meyakinkan orang lain, dsb.

iv. Fungsi menyoal bertujuan melatih murid supaya dapat membina soalan dengan jelas, tepat dan ringkas.


v. Fungsi merujuk berkaitan dengan kemahiran bertutur tentang kejadian yang telah, sedang dan akan berlaku. Dalam pelaksanaannya, murid-murid lebih banyak dilatih menggunakan aspek linguistik dengan betul dan tepat seperti penggunaan kata, struktur ayat dan aspek morfologi.

vi. Fungsi imaginasi bertujuan melatih murid dapat menggunakan bahasa secara kreatif semasa bertutur. Contoh:
- mencipta dan melafazkan puisi dengan anda dan intonasi yang betul
- menggunakan bahasa berirama
- bertutur secara spontan dalam lakonan dan drama
- bercerita secara kreatif

vii. Fungsi menyampaikan maklumat melatih murid menyampaikan maklumat secara lisan dengan jelas dan betul berdasarkan pengalaman, pendengaran dan pembacaan untuk dikongsi dengan orang lain.


Contoh-contoh aktiviti bertutur dalam KBSR

• Mengaitkan aksi dengan pertuturan
• Menjawab soalan-soalan rakan atau guru
• Membina soalan berdasarkan bahan
• Memberi arahan kepada rakan-rakan
• Menerangkan gambar atau bahan grafik
• Berbual melalui telefon
• Bercerita berdasarkan cerita yang telah diketahui atau menceritakan pengalaman sendiri
• Membuat laporan berdasrkan tajuk yang telah disediakan dan menjawab soalan yang diajukan
• Membina sudut pembelajaran seperti kedai, perpustakaan, pejabat pos, bank, dan kemudahan awam yang lain dan berbual mengenainya secara spontan.
• Permainan komunikatif
• Mengadakan perbahasan, perbincangan, forum dan aktiviti-aktiviti lain yang memerlukan murid mendengar dan kemudian melahirkan pendapat, persetujuan, keraguan atau menambah maklumat.
• Merakamkan perbahasan atau berita untuk perbincangan lanjut
• Main peranan
• Drama. Dll.


Perancangan aktiviti kemahiran bertutur

Perancangan merangkumi 3 peringkat:
i. Peringkat persediaan
ii. Peringkat pelaksanaan
iii. Peringkat susulan dan penilaian


i. Peringkat persediaan

(a) Guru menerangkan tugasan yang akan dilakukan oleh murid atau membuat tunjuk cara serta memberikan contoh.
(b) Guru mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti. Contoh: kad kiu, bahan stensilan dan peralatan-peralatan lain yang mungkin perlu.
(c) Guru memastikan semua alat dan bahan mencukupi dan murid memahami tugasan.

ii. Peringkat pelaksanaan aktiviti

(a) Murid menjalankan tugasan seperti yang diarahkan
(b) Guru menyelia dan membimbing kelas, kumpulan atau pasangan yang mengambil bahagian.

iii. Peringkat susulan dan penilaian

Aktiviti susulan dan penilaian perlu untuk mendapatkan maklum balas tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh murid. Contoh: mengadakan perbincangan dan kemudian guru memberikan maklum balas tentang prestasi dan pencapaian murid. Sebagai pengukuhan, guru digalakkan memberi kerja rumah uang berkaitan untuk aktiviti susulan.

Dalam pengajaran/pembelajaran, elok dibentuk kumpulan-kumpulan kecil supaya sebahagian besar daripada murid dapat mengambil bahagian yang aktif dalam masa yang terhad. Pengajaran kemahiran bertutur harus digabungjalinkan dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain untuk melahirkan satu kesepaduan yang bermakna. Penggabungjalinan juga penting bagi mengukuhkan pembelajaran murid.


Penggunaan alat / bahan dalam kemahiran bertutur

Pemilihan alat / bahan adalah berdasarkan kesesuaianya dengan objektif pelajaran dan keberkesanan penggunaan. Alat / bahan bantuan mengajar dalam kemahiran bertutur termasuklah:

(a) Guru, murid dan bilik darjah: gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran, misalnhya:
i. Guru manaik dan menurunkan tangan bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pengucapan.
ii. Guru menunjukkan cara-cara membunyikan sesuatu sebutan.
iii. Guru menggunakan papan tulis untuk mencatat frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur.

(b) Objek sebenar: objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat / bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk membolehkan murid:
i. Mengaitkan konsep dengan bunyi, misalnya bunyi berbagai-bagai kenderaan, mergastua, pergerakan air, dsb dengan menggunakan pita rakaman.
ii. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Contoh: pertuturan sekumpulan orang di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Contoh ini juga boleh diperdengarkan melalui pita rakaman atau tayangan filem/video.
iii. Bahan-bahan sebenar seperti tiket bas, menu, butang baju pelbagai warna dan saiz, buku, majalah, kalendar dan borang adalah bahan-bahan yang diboleh digunakan secara kreatif sebagai bahan untuk bertutur.

(c) Gambar: elok difailkan gambar-gambar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. Gambar-gambar tunggal atau bersiri sesuai digunakan sebagai bahan rangsangan untuk aktiviti bercerita, berlakon, berpuisi, berdialog, dsb.

(d) Grafik: pelbagai grafik sesuai digunakan sebagai bahan rangsangan untuk bertutur seperti:
i. Carta pai – palang; lingkaran; carta organisasi, dsb
ii. Jadual – jadual waktu; perjalanan; jadual tugas; dsb.
iii. Pelan / peta – arah perjalanan; kedudukan sesuatu tempat, dsb/

(e) Kad:
i. kad perkataan
ii. kad arahan / kad peranan.

(f) Bahan nyanyian, puisi dan permainan:
i. Mencipta senikata lagu berdasarkan irama popular
ii. Meneka siapa saya
iii. Kotak beracun
iv. Teka-teki, dsb.

(g) Alat / bahan yang dibeli:
i. Makmal bahasa untuk latihan sebutan, intonasi, tekanan, nada, jeda, dsb.
ii. Filem, slaid, video, tv, radio, perakam kaset, dsb.
iii. Komputer.

Tuesday, June 23, 2009

Kemahiran Bernilai Tambah

KONSEP KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH DAN PENGINTEGRASIANNYA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


1.1 Kurikulum Semakan dan Kemahiran Bernilai Tambah

Kurikulum semakan tahun 2000 merupakan usaha berterusan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mewujudkan kurikulum yang mampu memenuhi aspirasi negara. Perubahan ini dilakukan berasaskan pandangan umum bahawa struktur dan kandungan kurikulum yang sedia ada harus memenuhi tuntutan baru. Dalam kurikulum semakan ini, kemahiran bernilai tambah merupakan suntikan baru kepada pengisian kurikulum tersebut. Elemen pengisian kurikulum sedia ada seperti penyerapan nilai murni, ilmu, kewarganegaraan dan patriotisme dan peraturan sosiobudaya dikekalkan. Kemahiran bernilai tambah yang diterapkan secara eksplisit dalam kurikulum semakan memperlihatkan komitmen Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan pendidikan yang berkualiti


1.2 Rasional Pengintegrasian Kemahiran bernilai tambah dalam kurikulum Semakan

Kementerian Pelajaran mengambil kira saranan UNESCO dalam “The Treasure Within” Report to UNESCO of the International Commision on Education for the Twenty-first Century Learning” (1995).Laporan ini mengemukakan konsep pembelajaran seumur hidup sebagai syarat menempuh cabaran abad ke-21 dan empat asas utama pendidikan yang berikut:

i. Belajar untuk mengetahui (learning to know).

Penggabungan pendidikan umum dengan beberapa mata pelajaran terpilih yang dapat memberikan ruang untuk pendidikan seumur hidup.

ii. Belajar untuk membuat (learning to do)

Kebolehan untuk menghadapi pelbagai situasi alam pekarjaan serta mampu bekerja dalam satu pasukan.

iii. Belajar untuk hidup bersama (learning to live together)

Rasa persefahaman terhadap orang lain melalui sejarah, tradisi dan nilai kerohanian mereka dan semangat saling bergantung untuk kesejahteraan dan keharmonian hidup bersama.

iv. Belajar menjadi insan sempurna (learning to be)

Keupayaan berdikari dan mengamalkan pertimbangan dengan rasa tanggungjawab dalam usaha mencapai matlamat bersama.


Empat tungguk utama pendidikan ini menggariskan pendekatan untuk membangunkan dan mempertingkatkan potensi individu seoptimum mungkin. Tungguk pertama dan kedua, ‘belajar untuk mengetahui” dan “belajar untuk membuat” menjelaskan keperluan mengintegrasikan kemahiran bernilai tambah yang releven dengan kehidupan semasa dan akan datang dengan kandungan kurikulum teras merentas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Gabungan kecekapan dan pengetahuan yang diperolehi daripada sesuatu bidang ilmu atau mata pelajaran , serta kemahiran generik yang dikuasai oleh individu pelajar membolehkannya menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warganegara secara efisien dalam situasi perubahan teknologi yang berterusan.


Prasyarat untuk guru (untuk kejayaan)

1. Guru perlu tahu tentang kandungan (apa yang hendak disampaikan) (what to be given/ delivered/ transferred)
2. Kaedah menyampaikan (the arrival of meaning)
3. Adakah keinginan untuk melakukan.
4. Pembinaan sikap-sikap positif.


KONSEP KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH


Dalam literatur pendidikan, istilah ‘kemahiran generik’ sering diutarakan dengan pengertian yang arbitrari. Gagne mentakrifkan kemahiran generik sebagai ‘strategi kognitif ‘. Sarjana kognitif pula merujukkannya sebagai ‘ilmu bebas domain’ (domain-independent knowledge) Stasz et.al, 1990: Bikson dan Law, 1995; Bikson, 1994 mentakrifkan kemahiran generik sebagai ‘ Suatu literatur pendidikan umum tentang keupayaan kognitif seperti belajar cara belajar, menganalisis dan menyelasaikan masalah, inovasi dan komunikasi.”


Attewell (1994) : pengguna / pekerja yang memiliki kemahiran generik dapat mempelajari aplikasi baru yang disampaikan kepadanya dengan mudah. Dalam hal ini kemahiran generik dilihat sebagai sangat penting namun masih kurang diberkan penekanan.

Institusi pengajian tinggi dan maktab-maktab perguruan menjadikan kemahiran generik sebahagian daripada kurikulum pengajian. Latihan Guru Sekolah Bestari yang ditawarkan di beberapa maktab perguruan di Malaysia memberikan penekanan terhadap peningkatan kemahiran generik yang meliputi kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar, kemahiran mentaksir dan menilai , dan kemahiran fasilitator.Meskipun aplikasi kemahiran generik semakin diberikan penekanan, namun terdapat variasi tentang subkemahiran yang terangkum dalam kemahiran generik.


Bahagian Pendidikan Tinggi (Higher Education Council 1992): Higher Education: Achieving quality AGPS, Canberra, Australia ) menyenaraikan kemahiran generik yang berikut:

§ Pemikiran kritis

§ Penyelesaian masalah

§ Komunikasi berkesan

§ Keupayaan bekerja dalam pasukan

§ Kepemimpinan

§ Keupayaan bekerja mandiri

§ Literasi maklumat

§ Keupayaan membuat keputusan

§ Keupayaan untuk belajar

§ Keingintahuan intelektual

§ Pemikiran logik

§ Pemahaman tentang organisasi

§ Kecekapan dalam tugas rutin

§ Pemikiran bebas

§ Perancangan dan penyelarasan


Rangka kerja James Cook University pula menggariskan kemahiran generik seperti berikut:

· Pemikiran kritis

· Penyelesaian masalah

· Keupayaan menggunakan teknologi

· Bekerja dengan orang lain

· Komunikasi

· Pengiraan

· Penggunaan teknologi maklumat

· Kesedaran sosiobudaya


Bagi kurikulum Sekolah Bestari pula, kemahiran generik yang diterapkan ialah:

1. Kemahiran mentaksir dan menilai

2. kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

3. kemahiran teknologi maklumat

4. kemahiran belajar

5. kemahiran fasilitator


Walaupun terdapat pelbagai perspektif kemahiran generik, para sarjana bersetuju bahawa jenis kemahiran generik yang utama ialah kemahiran berfikir (penyelsaian masalah), strategi pembelajaran (mencipta mnemonik untuk mengingat dan kemahiran metakognitif). Para sarjana, penggubal kurikulum dan pelaksana pendidikan bersetuju tentang kepentingan kemahiran generik serta tuntutan untuk melengkapkan individu pelajar dengan kemahiran tersebut.

Konsep dan prinsip kemahiran bernilai tambah yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sejajar dengan kemahiran generik. Kemahiran bernilai tambah merupakan kemahiran umum yang diaplikasikan merentas semua domain mata pelajaran di sekolah rendah dan menengah. Kemahiran bernilai tambah memerlukan masa yang lebih panjang untuk dikuasai berbanding dengan ilmu/ kemahiran dalam mata pelajaran tertentu. Kemahiran bernilai tambah merupakan kemahiran yang diperolehi melalui aplikasi kemahiran generik, serta melalui aplikasi pendekatan, kaedah dan teknik tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.


Kemahiran bernilai tambah tersebut ialah:

1. Kemahiran berfikir

2. Kemahiran belajar cara belajar

3. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi

4. Kajian masa depan

5. Kecerdasan pelbagai

6. Pembelajaran konstruktivisme

7. Pembelajaran kontekstual


Bagi tiga kemahiran pertama di atas, terkandung pecahan kemahiran generik yang lebih khusus seperti kemahiran menganalisis, kemahiran merujuk bahan atau menyusun data dan fail dalam komputer. Kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menjadi medium untuk memperkukuhkan kemahiran generik di samping mencetuskan kemahiran tambahan yang relevan dengan kehidupan harian. Sebagai contoh, pendekatan pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan tumpuan kepada kecerdasan interpersonal (dalam kecerdasan pelbagai) menekankan kerja dan interaksi dalam kumpulan. Oleh hal yang demikian, aplikasi pendekatan-pendekatan tersebut menyediakan wadah mencetuskan kemahiran berinteraksi, meningkatkan kemahiran interpersonal, serta kebolehan bekerja dalam pasukan. (teamwork) Kemahiran bernilai tambah ini yang diintegrasikan dalam kurikulum semakan mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang sebenar.


2.1 Kemahiran Berfikir


Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis.Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Antara kemahiran berfikir yang perlu diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ialah:

1. mencirikan

2. mengelaskan, mengumpulkan mengkategorikan

3. menghubungkaitkan

4. membandingkan dan membezakan

5. menyusun mengikut keutamaan

6. menentukan urutan

7. mengenalpasti kenyataan benar dan palsu

8. membezakan fakta (Menurut … dalam bukunya, ) dan pendapat (I think, I believe, I feel, In my opinion)

9. menganalisis

10. mengesan kecondongan pendapat

11. mengenalpasti sebab dan akibat

12. meramalkan

13. mensintesiskan

14. mengitlak

15. menganalogikan

16. membuat inferens

17. membuat kesimpulan

18. menginterpretasikan, mentafsirkan

19. menilai

20. menjana idea

21. mereka cipta

22. merumuskan, meringkaskan

23. menyelesaikan masalah

24. membuat keputusan


Untuk membolehkan murid menguasai kemahiran tersebut, alat berfikir seperti penyusunan grafik, soalan (bertumpu, bercapah dan lingkaran soalan) serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran .


2.2 Kemahiran Belajar cara Belajar

Kemahiran belajar cara belajar diajarkan supaya murid peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kemahiran belajar yang perlu dikuasai ialah menentukan bahan yang optimum, pemerolehan maklumat dan memproses maklumat. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Antara aspek kemahiran belajar cara belajar ialah:

1. Kemahiran mendengar iaitu mendengar secara aktif dan intensif

2. Kemahiran merujuk termasuk kemahiran perpustakaan

3. Kemahiran membaca ( untuk pemahaman, membaca pantas)

4. Kemahiran mencatat dan menulis pantas

5. Kemahiran menghasilkan laporan

6. Kemahiran mengorganisasian termasuk membina peta konsep, struktur senarai, jadual, carta alir dan hierarki

7. Pengurusan masa dan gaya pembelajaran termasuk penetapan matlamat diri, rancangan pembelajaran , pengawalan tingkah laku belajar dan senarai semak.

8. Persediaan menghadapi peperiksaan

9. Peperiksaan, teknik menjawab soalan pelbagai pilihan dan soalan esei

10.Strategi belajar termasuk kaedah mengingat jangka panjang

11.Strategi belajar dalam kumpulan


2.3 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)


Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima e-mel, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian, dan memperolehi maklumat melalui internet. Kemahiran generik ini berasaskan empat bentuk penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran ialtu:

1. TMK untuk pembelajaran tutorial. Pembelajaran secara tutorial menggunakan komputer dan perisian pendidikan sama ada dalam CDROM, cakera keras atau laman web, membolehkan kandungan pelajaran disampaikan dalam urutan yang ditetapkan dan dikawal oleh sistem. Pembangun perisian kini mereka bentuk perisian pendidikan bercirikan sistem tutorial pintar (intelligent tutorial system) dan berupaya menyesuaikan maklumat mengikut tahap keupayaan murid.

2. TMK untuk tujuan penerokaan. Penggunaan TMK secara penerokaan yang berasaskan pendekatan konstruktivisme ini membolehkan murid membuat inkuiri penemuan dan mengakses maklumat daripada CDROM, internet dan portel maklumat , mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi dan demonstrasi yang langkah atau prosesnya dikawal oleh murid sendiri.

3. TMK sebagai alat aplikasi. Murid berupaya menggunakan perisian untuk membuat tugasan dan menggunakan perisian aplikasi umum seperti pemproses kata, hamparan elektronik, perisian untuk mereka bentuk (CAD) serta alat aplikasi lain seperti penyemak ejaan, tesaurus dan sebagainya.

4. TMK sebagai alat pemudah komunikasi. Kaedah ini membolehkan murid menghantar, menerima dan berkongsi maklumat dengan guru atau murid lain menerusi perkembangan terkini. Komunikasi dilakukan dalam pelbagai mod termasuk teks, grafik, audio, video atau kombinasinya.


2.4 Kajian Masa Depan. (KMD)

Satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau (membuat ramalan), masa kini (menjangka akibat) dan masa depan (mengendalikan perubahan). Ini bermakna murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum.


2.5 Kecerdasan Pelbagai


Setiap individu memiliki kebolehan dan kecerdasan yang berbeza merangkumi kecerdasan verbal- linguistik, logik-metamatik, muzik, kinestatik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Oleh itu guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka. Kecerdasan yang dikenalpasti adalah:

1. Kecerdasan verbal-linguistik. Kebolehan menggunakan kata-kata (sebutan) dengan berkesan secara lisan dan penulisan, mengingat maklumat, meyakinkan orang lain dan menguasai sistem bahasa.

2. Kecerdasan logik-matematik. Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan, menguasai prinsip sebab akibat, kecekapan membuat jangkaan menggunakan logik.

3. Kecerdasan visual-ruang. Kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan serta kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik.

4. Kecerdasan kinestatik. Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea dan perasaan, menyelesaikan masalah, termasuk kemahiran fisikal seperti koordinasi, kelenturan, kepantasan dan keseimbangan.

5. Kecerdasan muzik. Kebolehan mengesan irama dan lagu termasuk membezakan dan mengubah rentak dan tempo.

6. Kecerdasan interpersonal. Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.

7. Kecerdasan intrapersonal. Kebolehan memahami diri sendiri, dari segi kekuatan dan kelemahan, hasrat dan kehendak termasuk kemahiran mengesan persamaan atau perbezaan persepsi individu. Kecerdasan ini membantu individu menangani perasaan serta mengawal kemarahan dan kesedihan.

8. Kecerdasan naturalis. Kebolehan mengenal dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian. Ia merangkumi kebolehan mengesan artifak sejarah dan budaya.


Kreativiti guru menyesuaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan gaya pembelajaran dan jenis kecerdasan murid yang dididiknya akan memberikan rangsangan untuk belajar dengan penuh minat dan lebih menguasai ilmu yang dipelajarinya. Proses ini juga memungkinkan murid mula menyedari potensi dan kecerdasan dalam diri mereka.


2.6 Pembelajaran Konstruktivisme


Pendekatan konstruktivisme dapat melahirkan pelajar yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. Konstruktivisme menekankan pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengalaman pembelajaran yang autentik, serta pembinaan pengalaman melalui interaksi sosial. Pembelajaran konstruktivisme berasaskan format 5E yang berikut:

1. Engage (menghubungkait) - merangsang rasa ingin tahu murid dengan memberikan tugasan , mengemukakan soalan dan mencetuskan minat.

2. Explore (meneroka) - memenuhi rasa ingin tahu melalui penyiasatan, pertanyaan, menggalakkan kerja berkumpulan dan menjalankan eksperimen.

3. Explain (menerangkan) - menerangkan konsep, istilah, menyoal balas penerangan, meminta bukti dan alasan dan penjelasan.

4. Elaborate (menghuraikan) - mengembangkan konsep dalam konteks lain, membuat dan meneliti hubung kaitan konsep / topik dalam perkara lain serta membuat hubung kaitan konsep / topik dengan situasi sebenar.

5. Evaluate (menilai) - menguji kefahaman murid, menunjukkan kefahaman atau pengetahuan konsep, mengukur pengetahuan dan kemahiran murid dan mengemukakan soalan terbuka.

Menerusi prinsip pembelajaran konstruktivisme , murid akan lebih tajam, yakin dan seronok untuk belajar serta penyediaan asas amalan pembelajaran sepanjang hayat.


2.7 Pembelajaran Kontekstual


Pendekatan pembelajaran ini mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian murid, masyarakat dan alam pekerjaan.

Antara prinsip pembelajaran kontekstual ialah:

1. kandungan pelajaran disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai.

2. berpusatkan murid

3. menekankan pembelajaran secara konkrit

4. berasaskan kecekapan dengan melibatkan latih amal (hands-on) dan berfikir

5. menekankan interaksi

6. pembelajaran koperatif

7. akses kepada maklumat

Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna dengan kehidupan mereka.PRINSIP PENGINTEGRASIAN KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


Kemahiran bernilai tambah perlu diintegrasikan dengan kandungan isi pelajaran sesuatu subjek. Oleh itu guru harus terlebih dahulu mengenalpasti kandungan mata pelajaran untuk disisipkan dan mengajarkan kemahiran bernilai tambah tertentu.


Dari segi kurikulum, kemahiran bernilai tambah ialah unsur dalam pengisian kurikulum. Sebagaimana unsur-unsur lain (nilai murni, ilmu, patriotisme dan kewarganegaraan dan peraturan sosiobudaya ) kemahiran bernilai tambah diintegrasikan secara penyerapan. Kurikulum Bahasa Melayu semakan mengekalkan prinsip asas pengajaran iaitu penggabungjalinan dan penyerapan. Walaupun penggabungjalinan hasil pembelajaran dengan kemahiran bahasa , tatabahasa dan kosa kata menjadi prinsip asas dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, prinsip penyerapan perlu diberikan perhatian.


Penyerapan dalam pengajaran Bahasa Melayu bertujuan memantapkan kebolehan berbahasa dan meningkatkan perkembangan dan kebolehan pelajar dari segi kognitif, afektif, emotif dan psikomotor pelajar. Sehubungan itu, penyerapan kemahiran bernilai tambah mengambil kira:

· kesesuaian kemahiran bernilai tambah dengan objektif dan hasil pembelajaran

· bahan dan teknik untuk mengajarkan kbt

· penyusunan langkah untuk mencapai hasil pembelajaran

· peruntukan masa bagi langkah untuk menyerapkan jenis kemahiran bernilai tambah

· aspek penilaian formatif hasil pembelajaran dan kbt .


Kesesuaian Jenis Kemahiran Bernilai Tambah yang akan Diintegrasikan dengan Hasil Pembelajaran


Setelah menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memikirkan jenis kemahiran bernilai tambah yang dapat diserapkan dan dihubungkaitkan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin dicapai dalam waktu pengajaran. Guru harus menentukan kemahiran bahasa yang dijadikan fokus, sama ada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca atau menulis. Pertimbangan perlu dibuat agar kemahiran ini terjalin dengan aktiviti dan langkah pengajaran yang dirancang untuk mencapai hasil pembelajaran. Langkah yang terancang bagi pengembangan kemahiran bernilai tambah perlu agar kemahiran ini diserapkan kepada pelajar dengan berkesan.


Sebagai contoh, guru menetapkan objektif pelajaran berdasarkan hasil pembelajaran Thn 3, kemahiran mendengar dan bertutur 1.1 Aras 2 i yang berikut:

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.


Beberapa aktiviti jenis kemahiran bernilai tambah boleh dihubungkaitkan dengan hasil pembelajaran di atas. Aktiviti mendengar rakaman dialog yang mengandungi kata panggilan formal, disusuli dengan latihan secara berpasangan, murid melakonkan semula kata bual yang didengar menggunakan kata panggilan yang betul, melatih kemahiran mendengar dan bertutur. Dengan mengemukakan panduan mendengar secara intensif dan latih tubi dalam bentuk soal jawab tentang bahan yang didengar, guru juga telah menyerapkan kemahiran mengengar sebagai suatu aspek kemahiran belajar.


Latihan membuat simulasi berjumpa kawan lama dan keluarganya di bandar dapat membolehkan murid berlatih bertutur dan mendengar dalam situasi tertentu, menyediakan ruang latihan menggunakan kata panggilan, serta pada masa yang sama dapat mengasah kecerdasan interpersonal murid, suatu kemahiran generik yang penting bagi perkembangan diri individu.

Latihan membuat rumusan tentang penggunaan kata panggilan bagi situasi formal dan tidak formal berdasarkan bahan yang didengar atau dibaca mengabungjalinkan kemahiran membaca dan menulis di samping menguji pengetahuan sedia ada murid serta meningkatkan kemahiran merumus, suatu jenis kemahiran berfikir.


Melalui teknik lain yang lebih kreatif dalam pengajaran, guru dapat menyalurkan kemahiran bernilai tambah lain sesuai seperti kemahiran kontekstual, di samping dapat mencapai objektif hasil pembelajaran yang ditetapkan. Kemahiran bernilai tambah perlu diolah dan diintegrasikan secara natural ttp terancang dalam langkah pengajaran. Hasil pembelajaran yang menjadi fokus pengajaran harus disisipkan kemahiran bernilai tambah melalui proses yang berterusan, berulang-ulang dan kreatif dapat menyematkan kemahiran hidup (living skills) kepada murid. Pengintegrasian kemahiran bernilai tambah menjadikan ilmu yang dipelajari murid dalam kelas lebih bermakna dan releven dengan tuntutan kehidupan mereka pada masa hadapan.


Objektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu terbentuk daripada hasil pembelajaran dan sistem bahasa. Unsur kemahiran bernilai tambah boleh diperlihatkan dalam pernyataan objektif tersebut; umpamanya:

a. Mengemukakan tiga pernyataan inferens tentang kesan permakanan tidak seimbang.

(Contoh pernyataan inferens: Makan banyak makanan yang manis dan berkanji menimbulkan masalah berat badan berlebihan.)

b. Mencatat lima maklumat penting berdasarkan maklumat yang didengar.

c. Menggemukakan peta konsep karangan “Amalan pemakanan yang sihat” menggunakan alat aplikasi komputer yang telah dipelajari.

Objektif a: memperlihatkan penyerapan kemahiran membuat inferens.

Objektif b: dapat menguji kecekapan murid mencatat nota (dengan andian guru telah mendedahkan teknik mencatat nota kepada murid.)

Objektif c: dapat melatih murid membina peta konsep di sampig dapat dijadikan ukuran untuk menilai tahap kecekapan aplikasi teknologi maklumat.


Peruntukan masa untuk mengajarkan kemahiran bernilai tambah


Dalam sesuatu waktu pengajaran, tumpuan pengajaran dan kbt ialah mencapai hasil pembelajaran yang menjadi fokus utama dalam sesuatu pelajaran yang juga merupakan objektif pertama dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi subjek bahasa Melayu, beberapa pernyataan hasil pembelajaran bertindan dengan kemahiran bernilai tambah tertentu umpamanya kemahiran berfikir dan belajar cara belajar tertentu, bererti jumlah masa yang diperuntukkan lebih panjang berbanding dengan pernyataan yang tidak menjurus kepada kemahiran bernilai tambah. Bagi tujuan menyerapkan jenis kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran, satu atau dua aktiviti perlu disediakan; misalnya melatih murid membaca secara imbasan indeks, menukarkan maklumat teks kepada bentuk grafik atau mengajarkan cara membuat generalisasi. Pengaplikasian kemahiran TMK biasanya memakan masa yang lebih lama dari segi persiapan bahan dan peralatan dan hal ini menuntut pengurusan kelas dan bahan yang lebih efisien di pihak guru.


Penilaian bagi jenis Kemahiran bernilai tambah yang dipilih


Di samping mengukur tahap pencapaian murid terhadap hasil pembelajaran yang menjadi objektif dan fokus pengajaran penilaian formatif juga dijalankan untuk menilai tahap pencapaian murid bagi aktiviti penyerapan kemahiran bernilai tambah. Contohnya, apabila seorang murid diminta melakonkan semula atau membuat improvisasi berdasarkan rakaman yang diperdengarkan, penilaian bukan sahaja dibuat dari segi kebahasaan, (ketepatan memilih kata dan kelancaran sebutan), malah guru boleh meletakkan ukuran kreativiti dan penghayatan untuk menilai tahap kecerdasan kinestatik. Di sini jelas menunjukkan bahawa kemahiran bernilai tambah diintegrasikan dengan isi pelajaran teras (hasil pembelajaran) secara terancang pada waktu pengajaran. Bagi mengendalikan pengajaran demikian, guru harus bijak memilih dan menggunakan teknik pengajaran yang sesuai supaya kemahiran bahasa dan kemahiran generik dikuasai murid. Perkara-perkara berikut perlu diingat dalam aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran semasa mengintegrasikan kemahiran bernilai tambah:

Komunikasi Berkesan

KOMUNIKASI BERKESAN

Definisi komunikasi

Komunikasi ialah proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorng kepada yang lain. Ia juga adalah proses mewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama.

Komunikasi berkesan

Komunikasi berkesan berlaku dalam keadaan-keadaan berikut:

1 mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas penerima

2 makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima

3 perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti

perubahan yang dikehendaki oleh penghantar

4 mesej yang disampaikan mempunyai kos efektif

Elemen dalam komunikasi

Elemen-elemen tersebut adalah:

1 Penghantar

Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan

2 Mesej

Maklumat idea atau pandangan yang datangnya dari minda penghantar dan cuba disampaikan kepada pihak lain

3 Gangguan

Perkara-perkara yang menggangu dan menghalang keberkesanan komunikasi. Akibatnya maklumat yang diterima mungkin tidak tepat atau salah tafsir

Penghantar

Penghantar hendaklah memastikan perkara-perkara berikut diberi perhatian sewajarnya iaitu:

1 penghantar jelas tentang mesej yang hendak disampaikan

2 meneliti dengan baik mesej yang hendak disampaikan

3 pasti dengan kepentingan mesej itu

4 Mendapatkan perhatian penerima

5 menghantar pada waktu yang tepat dan sesuai

6 sensitif kepada maklumbalas pihak lain

7 mengenal pasti gangguan

8 mengurangkan gangguan

Maklum balas boleh diberi atau didapati melalui berbagai kaedah iaitu:

1 mengemukakan soalan-soalan sama ada daripada penghantar atau penerima

2 reaksi-reaksi bukan lisan yang kelihatan

3 rephrasing atau paraphrasing iaitu merumuskan semula mesej

4 ringkasan-ringkasan

Antara gangguan dalam komunikasi ialah:

1 persediaan yang tidak mencukupi di pihak penghantar sehingga menyebabkan mesej kurang jelas

2 penghantar dan penerima tidak dapat mengenal pasti dan memisahkan antara pemerhatian, sangkaan dan mesej sebenar

3 pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum yang mengundang tafsiran

berbeza-beza mengenai perkataan

4 masing-masing mempunyai kefahaman yang berbeza-beza mengenai perkataan dan ayat

5 Satu pihak sensitif dan menghormati kelainan pihak lain. Anggapanya ialah semua yang terlibat mempunyai pandangan dan perasaan yang serupa.

Terdapat beberapa kemahiran yang terlibat dalam komunikasi berkesan iaitu:

1 Kemahiran tingkah laku

a) komunikasi mata

b) kedudukan tubuh dan pergerakan

c) mimik muka dan air muka

d) ketrampilan

e) suara

f) komunikasi berkesan

2. Kemahiran menimbulkan minat orang

a) libatkan pendengar

b) menghiburkan

c) mengenalpasti keistimewaan orang lain

d) membawa topil perbualan yang anda mahir

3. Kemahiran memberi perhatian

a) mendengar dengan aktif

b) menumpukan sepenuh perhatian dengan perhubungan mata

c) mata tidak liar ke sana ke mari tidak kerap melihat jam atau tidak meninjauninjau keluar

d) memberi maklumbalas lisan atau bukan lisan yang positif seperti perkataan ya atau mengagguk angguk kecil

e) bertanya untuk penjelasan selanjutnya sekiranya kurang jelas

4. Kemahiran mendengar

5. Kemahiran pemerhatian

6. Kemahiran mengemukakan soalan

a) Soalan tertutup

b) Soalan terpimpin

c) Soalan terbuka

7. Kemahiran memberi rekleksi perasaan

8. Kemahiran memberi maklumbalas

9. Maklumbalas yang gagal

Perhubungan Interpersonal

Perhubungan Interpersonal ialah bagaimana anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan seorang yang lain. Anda memerlukan kemahiran bagi mendapatkan perhubungan yang baik.

Dalam komunikasi dan perhubungan interpersonal, terdapar 2 peringkat yang terlibat iaitu:

1 Peringkat maklumat

2 Peringkat perhubungan

Layanan yang diharapkan

Difahami

Setiap individu mahu dirinya difahami dan tidak disalah anggap. Individu adalah unik, mempunyai latarbelakang berbeza dengan pengalaman berbeza yang menyebabkan peribadi dan kelakuannya sedemikian rupa. Semua orang tidak mahu dirinya dijatuhkan hukuman atau dituduh melulu kerana sesuatu sebab.

Diterima

Untuk diminta diterima seadanya, tanpa perlu dipersoalkan bagaimana dan mengapa. Setiap orang mahukan kebebasan asas dan diberi ruang untuk membentuk peribadinya sendiri tanpa perlu ubahsuai yang banyak kepada masyarakat sekeliling, dengan syaratnya kebebasan tersebut tidak menggangu ketenteraman orang lain. Apabila ada standard atau piawaian yang sukar diterima oleh orang orang tertentu, maka terjadilah singkiran dan penafian.

Dipercayai

Manusia memninta dipercayai tanpa melihat paras rupa atau kedudukan pada dasarnya layanan seperti di atas diperlukan oleh setiap orang, bersesuaian dengan fitrah semulajadi manusia sebagai seorang ahli masyarakat. Apabila semuanya ini dipenuhi maka akan berlakulah keadaan ideal yang harmoni dan bersefahaman.

Asas perhubungan interpersonal

1 layanan orang lain sebagaimana anda mahu diri anda dilayan oleh orang lain.

2 usah beri layanan yang tidak wajar kepada orang lain sebagaimana anda tidak mahu diri anda dilayan sedemikian rupa walaupun orang lain memberi anda layanan yang tidak wajar

Empati

Empati ialah untuk anda memahami pandangan, kelakuan, sikap atau perasaan seseorang sekiranya amda ,asih melihat dari dunia anda. Untuk anda memahami dan menyelami pandangan, perasaan, sikap dan kelakuan orang lain, anda perlu keluar dari dunia anda dan memasuki dunia orang berkenaan.

Langkah untuk mempraktikan sikap empati:

1 mendengar secara aktif

2 mendapatkan maklumat fakta dan perasaan disebaliknya

3 mengesahkan kefahaman anda melalui kaedah “paraphrasing” atau “rephrasing”

4 melihat isu dan pandangan melalui kacamata

5 bersama-sama memahami dan menyelami perasaan mereka dengan bersungguhsungguh

Rapport - memupuk perhubungan /membina jambatan perhubungan antara anda dan orang lain.

Kepercayaan atau percaya mempercayai antara satu sama lain

Cara-cara memupuk rapport

Fokus kepada diri orang berkenaan kerana pada prinsipnya semua orang berminat dengan dirinya sendiri. Memandangkan anda perlu memupuk perhubungan dan menarik minatnya maka fokus adalah kepada diri dan subjek orang berkenaan.

Bagi memupuk kepercayaan lakukan apa yang anda katakan. Ini bermakna anda tidak berpura-pura atau bermuka-muka.

Asertif

Asertif ialah kelakuan atau tindakan seseorang dalam menyatakan perasaan, pandangan dan haknya dengan jelas dan tegas tanpa menggangu perasaan atau hak orang lain. Dalam komunikasi terdapat tiga kelakuan atau tindakan yang dapat dilihat iaitu:

a) Pasif – kelakuan (kelakuan atau tindakan dimana anda tidak berdiri untuk menegakkan hak dan pandangan anda.

b) Agresif- kelakuan (Kelakuan atau tindakan yang agresif kadang kala disalah anggapkan sebagai asertif)

c) Asertif – kelakuan (orang yang yakin pada dirinya dan jelas akan haknya biasanya mempunyai kelakuan asertif)

Secara amnya ada tiga pendekatan kepada masalah perhubungan interpersonal iaitu:

1 Menyelesaikannya iaitu mencari jalan untuk menyelesaikan dan memperbaiki perhubungan

2 membiarkanya iaitu menghindari orang berkenaan sekiranya boleh

Konflik

Konflik ialah satu keadaan dimana terdapatnya pertembungan dan pertentangan dua yang berbeza tidak kira sama ada dua kehendak berbeza, dua keperluan berbeza atau dua kepentingan berbeza dalam satu jiwa yang menyukarkan pilihan dan keutamaan.

Pendekatan yang boleh diambil untuk meyelesaikan konflik ialah:

a) Berhadapan dengan orang yang berkenaan dan menyelesaikannya

b) melibatkan orang ketiga yang mempunyai kuasa

c) salah seorang mengalah dan berundur dari konfliknya

Wednesday, June 3, 2009

KBSR SECARA MENYELURUH

Latar Belakang:

1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia.
1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah.
1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup.
1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Tujuan Pendidikan Sekolah Rendah
1. Menguasai kemahiran asas.
2. Menguasai kemahiran berfikir.
3. Memperoleh ilmu pengetahuan.
4. Menghayati dan mengamalkan nilai murni.
5. Membentuk sahsiah yang positif.
6. Membina kemahiran sosial.
7. Memeupuk semangat kewarganegaraan.
8. Menanam rasa cinta akan alam sekitar.
9. Memeupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat.
10. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri.
11. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.

Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:
1. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan.
2. Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis.
3. Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian.
4. Menguasai kemahiran belajar.
5. Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.
6. Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya.
7. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.
8. Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri.
9. Mempunyai semangat patriotisme.
10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar.
11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti.
12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal.
13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebuadayaan nasional.
14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri.
15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti.
16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran bagi murid Islam.

Prinsip-Prinsip KBSR
1. Perkembangan menyeluruh.
2. Penguasaan kemahiran asas.
3. Pemupukan nilai-nilai murni.
4. Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.
5. Prinsip mudah ubah.
6. Pendidikan umum untuk semua murid.
7. Pendidikan seumur hidup.
8. Bahasa merentas kurikulum.
9. Penilaian berterusan.

Penekanan utama ialah Kemahiran Asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Aspek yang tekandung dalam kemahiran asas ialah 3M ialah kemahiran pertuturan, pendengaran, pembacaan, penulisan serta amalan dalam penggunaan empat operasi matematik iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh melalui semua mata pelajaran. Bagi mata pelajaran Agama Islam, pengajaran nilai-nilai murni dijalankan secara khusus.

Konsep Bersepadu
Unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ianya merangkumi aspek teori dan amali serta nilai murni bagi emlahirkan insan yang seimbang. Pembelajaran di bilik darjah diperkukuhkan melalui kokurikulum.
Penekanan Dan Tumpuan KBSR
a. Kemahiran asas 3M (Meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis).
b. Kemahiran berfikir.
c. Nilai merentas kurikulum.
d. Bahasa merentas kurikulum.
e. Patriotisme merentas kurikulum.
f. Strategi P & P yang berpusatkan murid.
g. Penilaian berterusan.
h. Pemulihan dan pengayaan.

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran

• Mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran.
• Menggabungjalinkan aktiviti di dalam dan di luar bilik adrjah.
• Mengaitkan pengalaman murid dengan apa yang diajar.
• Menggunakan pelbagai media alam semula jadi, bahan maujud, media cetak dan media elektronik.
• Menilai proses P&P seharian supaya tindak susul dapat dijalankan.

Kaedah Dan Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran

i. Permainan simulasi.
ii. Lakonan.
iii. Permainan.
iv. Demonstrasi / tunjuk cara.
v. Lawatan.
vi. Bercerita.
vii. Projek.
viii. Tutorial.
ix. Sesi Buzz (Membuat keputusan daripada perbincangan ringkas).
x. Percambahan fikiran.

Penilaian

Penilaian formatif ialah penilaian sepanjang masa.
Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran.

Tindakan Susulan
a. Pengayaan.
b. Pemulihan.
c. Pengukuhan.

Bagi mempertingkatkan pencapaian murid, guru sepatutnya:
• Menyesuaikan objektif P&P mengikut kebolehan murid.
• Mempelbagaikan teknik yang lebih berkesan.
• Menggunakan pelbagai bahan sesuai dengan minat, keperluan dan kebolehan.
• Menggunakan bahasa yang sesuai.
• Memberi perhatian yang rapi secara individu atau kumpulan.
• Memberi peluang yang cukup kepada setiap murid.

HURAIAN SUKATAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu

 • 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal
  • Primary Year 1
   • 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
    • Aras 1 i. Menyatakan butiran maklumat asas diri.
    • ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.
    • Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
    • Aras 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai.
    • ii. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.
   • 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila
    • Aras 1 i. Mendengar sesuatu penerangan dengan teliti untuk mendapatkan maklumat.
    • ii. Mengemukakan soalan bertumpu secara bertatasusila untuk memperoleh maklumat.
    • iii. Menjawab secara bertatasusila.
    • Aras 2 i. Mengemukakan pelbagai soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan respons.
    • ii. Bersoal jawab tentang sesuatu perkara dengan sopan.
    • Aras 3 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai semasa bersoal jawab.
    • ii. Menjawab pertanyaan dengan spontan.
   • 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara
    • Aras 1 i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti.
    • ii. Menyatakan arahan serta pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas.
    • Aras 2 i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.
    • ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul.
    • Aras 3 i. Menyatakan arahan dengan intonasi yang betul dan cara yang meyakinkan.
    • ii. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul.
   • 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
    • Aras 1 i. Memberitahu kemahuan kepada seseorang secara bertatasusila.
    • Aras 2 i. Mengemukakan permintaan secara telus dan bertatasusila dengan bahasa yang mudah difahami.
    • Aras 3 i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan.
  • Primary Year 2
   • 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
    • Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
    • ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan.
    • Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
    • Aras 3 i. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus terang dengan sopan dalam perbualan.
   • 1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
    • Aras 1 i. Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons.
    • ii. Memberikan jaw apan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan.
    • Aras 2 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya.
    • ii. Menjaw ab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.
    • Aras 3 i. Bersoal jaw ab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik.
   • 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
    • Aras 1 i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti.
    • ii. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas.
    • Aras 2 i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan.
    • ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul.
    • Aras 3 i. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat dan tersusun.
    • ii. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul.
   • 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
    • Aras 1 i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan.
    • Aras 2 i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan.
    • Aras 3 i. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan dengan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas.
  • Primary Year 3
   • 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
    • Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
    • Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.
    • Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan.
   • 1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
    • Aras 1 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.
    • ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.
    • iii. Menjaw ab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.
    • Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.
    • ii. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.
    • Aras 3 i. Bersoal jaw ab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.
   • 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
    • Aras 1 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan.
    • ii. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat dan tersusun.
    • Aras 2 i. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan.
    • ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.
    • Aras 3 i. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul.
    • ii. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan.
   • 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
    • Aras 1 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
    • ii. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan.
    • Aras 2 i Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang w ajar.
    • Aras 3 i. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.
  • Primary Year 4
   • 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
    • Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca.
    • Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
    • Aras 3 i. Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.
   • 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
    • Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya.
    • ii. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.
    • iii. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan.
    • Aras 2 i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.
    • Aras 3 i. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.
   • 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
    • Aras 1 i. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan.
    • ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.
    • Aras 2 i. Mendengar, menerima, dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat, dan tersusun.
    • ii. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.
    • Aras 3 i. Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.
   • 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
    • Aras 1 i. Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
    • ii. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan.
    • iii. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.
    • Aras 2 i. Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.
    • Aras 3 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.
   • 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat
    • Aras 1 i. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan.
    • ii. Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan.
    • iii. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.
    • Aras 2 i. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.
    • Aras 3 i. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat.
   • 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
    • Aras 1 i. Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas.
    • ii. Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
    • Aras 2 i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.
    • Aras 3 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.
  • Primary Year 5
   • 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.
    • Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
    • Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.
    • Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.
   • 1.2 Bertanya dan menjaw ab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
    • Aras 1 i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya.
    • ii. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.
    • iii. Menjaw ab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun.
    • Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan.
    • ii. Menjaw ab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.
    • Aras 3 i. Bersoal jaw ab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.
   • 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
    • Aras 1 i. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.
    • ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.
    • Aras 2 i. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas.
    • ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.
    • Aras 3 i. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan w ajar.
    • ii. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.
   • 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
    • Aras 1 i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
    • ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.
    • Aras 2 i. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.
    • Aras 3 i. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.
   • 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai.
    • Aras 1 i. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.
    • Aras 2 i. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan.
    • Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.
   • 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
    • Aras 1 i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.
    • ii. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.
    • Aras 2 i. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.
    • Aras 3 i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.
  • Primary Year 6

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.

Aras 2 i. Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan.

Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 1 i. Mengemukakan soalan tanpa kata tanya.

ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan.

iii. Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah.

Aras 2 i. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dbincangkan.

ii. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan.

Aras 3 i. Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras.

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Aras 1 i. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan

menggunakan intonasi yang betul dan bersopan.

ii. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut

keutamaan.

Aras 2 i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar.

ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang.

Aras 3 i. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.

ii. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat.

iii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun

berpandukan peraturan-peraturan tertentu.

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

Aras 1 i. Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

ii. Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.

Aras 2 i. Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan.

ii. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan

menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi, dan gaya yang sesuai.

Aras 3 i. Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain.

ii. Melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara berhemah.

1.5 Memberikan enjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.

Aras 1 i. Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi.

Aras 2 i. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan.

Aras 3 i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi

untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1 i. Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan.

ii. Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

Aras 2 i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan.

Aras 3 i. Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

· 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami

 • Primary Year 1
  • 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
   • Aras 1 i. Menamakan dan menyatakan ciri-ciri benda maujud dengan menggunakan perkataan dan ayat yang betul.
   • Aras 2 i. Menceritakan perkara yang terdapat dalam gambar dengan perkataan dan ayat yang betul.
   • Aras 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan dengan perkataan dan ayat yang betul.
  • 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
   • Aras 1 i. Memberitahu sesuatu perkara yang didengar dengan menggunakan perkataan yang tepat.
   • Aras 2 i. Menyatakan perkara-perkara penting berdasarkan bahan rangsangan.
   • Aras 3 i. Memaklumkan perkara yang dilakukan kepada orang lain dengan menggunakan ayat yang betul.
 • Primary Year 2
  • 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
   • Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.
   • Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
   • Aras 3 i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul.
   • ii. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul.
  • 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
   • Aras 1 i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas.
   • Aras 2 i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul.
   • Aras 3 i. Menyatakan kesimpulan aw al tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat.
 • Primary Year 3
  • 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
   • Aras 1 i Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting dar ipada cerita yang didengar atau ditonton.
   • ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.
   • Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.
  • 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
   • Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat.
   • Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.
   • Aras 3 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.
 • Primary Year 4
  • 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
   • Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.
   • ii. Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan.
   • Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat.
   • ii. Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul.
   • Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai.
   • ii. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul.
  • 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.
   • Aras 1 i. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.
   • Aras 2 i. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.
   • Aras 3 i. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.
 • Primary Year 5
  • 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
   • Aras 1 i. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.
   • ii. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.
   • Aras 2 i. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.
   • Aras 3 i. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai.
   • ii. Menerangkan w atak yang terdapat dalam cerita.
  • 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.
   • Aras 1 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.
   • Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.
   • Aras 3 i. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.
 • Primary Year 6

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta ebutan dan intonasi

yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai.

ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan

menggunakan bahasa yang betul.

Aras 2 i. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan

menggunakan bahasa, gaya danintonasi yang baik.

Aras 3 i. Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakanbahasa yang betul.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 1 i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Aras 2 i. Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 3 i. Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan.

· 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan

 • Primary Year 1
  • 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
   • Aras 1 i. Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.
   • ii. Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.
   • ii. Menyatakan maklumat dengan jelas berdasarkan bahan yang disediakan.
   • Aras 3 i. Mengenal pasti frasa yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.
   • ii. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan.
 • Primary Year 2
  • 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.
   • ii. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi.
   • Aras 2 i. Menyenaraikan isi berdasarkan perkara yang didengar atau diperdengarkan.
   • Aras 3 i. Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
 • Primary Year 3
  • 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.
   • ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.
   • ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.
   • Aras 3 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton.
   • ii. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.
  • 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.
   • Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.
   • Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.
   • Aras 3 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.
  • 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.
   • Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang w ajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.
   • Aras 2 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.
   • Aras 3 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.
 • Primary Year 4
  • 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, Istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
   • Aras 1 i. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan.
   • ii. Mengemukakan isi penting dengan jelas.
   • Aras 2 i. Menyusun isi penting sesuatu topik.
   • ii. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah.
   • Aras 3 i. Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan.
   • ii. Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat.
  • 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.
   • Aras 1 i. Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.
   • Aras 2 i. Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar.
   • Aras 3 i. Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.
  • 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.
   • Aras 1 i. Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat, dan gaya yang sesuai.
   • Aras 2 i. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai.
   • Aras 3 i. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.
 • Primary Year 5
  • 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.
   • Aras 1 i. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.
   • ii. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun.
   • Aras 2 i. Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan.
   • ii. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.
   • Aras 3 i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.
   • ii. Membentangkan hasil analisis secara tepat.
  • 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.
   • Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal.
   • Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.
   • Aras 3 i. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit.
  • 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.
   • Aras 1 i. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.
   • Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai.
   • Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.
 • Primary Year 6

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan

menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 i. Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik.

ii. Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.

Aras 2 i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.

ii. Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Aras 3 i. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.

ii. Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 i. Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.

Aras 2 i. Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

Aras 3 i. Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

Aras 1 i. Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja.

ii. Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa.

Aras 2 i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai.

Aras 3 i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara meyakinkan.

· 4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila

 • Primary Year 1
  • 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.
   • Aras 1 i. Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan oleh rakan.
   • ii. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.
   • Aras 2 i. Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dibualkan.
   • ii. Melahirkan buah fikiran yang munasabah tentang sesuatu perkara.
 • Primary Year 2
  • 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.
   • Aras 1 i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan.
   • Aras 2 i. Mendengar pendapat dengan teliti untuk memahami tajuk perbualan.
   • ii. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila.
   • Aras 3 i. Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa serta ayat yang jelas dan tepat.
  • 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
   • Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima.
   • Aras 2 i. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada.
   • Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau dar ipada maklumat yang diterima.
 • Primary Year 3
  • 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
   • Aras 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.
   • Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.
   • Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.
  • 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
   • Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.
   • Aras 2 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.
   • Aras 3 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar
 • Primary Year 4
  • 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.
   • Aras 1 i. Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan.
   • Aras 2 i. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.
   • Aras 3 i. Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.
  • 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
   • Aras 1 i. Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.
   • Aras 2 i. Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina.
   • Aras 3 i. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh.
  • 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang.
   • Aras 1 i. Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan.
   • Aras 2 i. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik.
   • Aras 3 i. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas.
  • 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.
   • Aras 1 i. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
   • Aras 2 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
   • Aras 3 i. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.
   • ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
 • Primary Year 5
  • 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.
   • Aras 1 i. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat.
   • ii. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas.
   • Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.
   • ii. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.
   • Aras 3 i. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.
   • ii. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.
  • 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.
   • Aras 1 i. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.
   • ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.
   • Aras 2 i. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan.
   • Aras 3 i. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.
  • 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.
   • Aras 1 i. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah law an.
   • Aras 2 i. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah law an dengan sopan.
   • Aras 3 i. Membidas hujah law an dengan memberi alasan yang w ajar secara sopan.
  • 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.
   • Aras 1 i. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan.
   • ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
   • Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.
   • Aras 3 i. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan.
 • Primary Year 6

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara

secara terperinci, tepat dan tersusun.

Aras 1 i. Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan.

ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

Aras 2 i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci.

Aras 3 i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas.

ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan.

Aras 2 i. Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

Aras 3 i. Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan.

4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

Aras 1 i. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.

Aras 2 i. Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit.

Aras 3 i. Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat.

Aras 1 i. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu

pendapat.

Aras 2 i. Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan

menggunakan bahasa memujuk.

Aras 3 i. Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan.

· 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

 • Primary Year 1
  • 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
   • ii. Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • Aras 2 i. Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • Aras 3 i. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dalam teks dengan sebutan yang betul dan jelas.
   • ii. Memberikan makna perkataan, frasa, dan ayat.
  • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Melafazkan puisi dengan sebutan yang betul dan jelas.
   • iii. Menceritakan isi teks yang dibaca dengan perkataan sendiri.
   • Aras 2 i. Membaca petikan pendek teks informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • iii. Menyusun maklumat mengikut urutan.
   • Aras 3 i. Membaca lancar teks kreatif dan informatif dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Melafazkan puisi dengan sebutann nada, gaya dan intonasi yang betul.
   • iii. Menyenaraikan isi-isi penting berdasarkan teks yang dibaca.
 • Primary Year 2
  • 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Menyebut perkataan yang mengandung digraf, diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
   • ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek.
   • iii. Memahami perkataan, frasa dan ayat.
   • Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
   • Aras 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
  • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar.
   • ii. Menjaw ab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
   • Aras 2 i. Membaca teks bukan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.
   • ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca.
   • Aras 3 i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai.
   • ii. Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca.
 • Primary Year 3
  • 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.
   • ii. Memahami perkataan, frasa dan ayat.
   • Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
   • Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
  • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.
   • Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul.
   • ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.
   • Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 • Primary Year 4
  • 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat.
   • Aras 2 i. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
   • Aras 3 i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
   • ii. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.
  • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Menceritakan isi bahan yang dibaca.
   • Aras 2 i. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik.
   • ii. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.
   • Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
   • ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
 • Primary Year 5
  • 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat.
   • Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
   • ii. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.
   • Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks.
  • 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
   • Aras 1 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   • ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.
   • Aras 2 i. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
   • ii. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.
   • Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras degan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
   • ii. Memahami isi kandungan teks yang dibaca.
 • Primary Year 6

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul

dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.

Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul

dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Aras 2 i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca.

Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

· 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai jenis teks

 • Primary Year 1
  • 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada Internet.
   • Aras 1 i. Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan daripada perkataan yang didengar.
   • Aras 2 i. Merujuk kamus bergambar untuk mencari makna.
   • Aras 3 i. Merujuk kamus untuk menghubungkaitkan perkataan dengan gambar untuk mencari makna.
 • Primary Year 2
  • 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
   • Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul.
   • Aras 2 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat.
   • Aras 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.
 • Primary Year 3
  • 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
   • Aras 1 i. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.
   • Aras 2 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.
   • Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.
  • 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif.
   • Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif.
   • Aras 3 i. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan.
  • 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
   • Aras 1 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks.
   • Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
   • Aras 3 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.
  • 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
   • Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.
   • Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.
   • Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.
  • 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
   • Aras 1 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.
   • Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.
   • Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.
 • Primary Year 4
  • 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
   • Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.
   • Aras 2 i. Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat.
   • Aras 3 i. Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.
  • 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
   • Aras 1 i. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.
   • Aras 3 i. Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.
  • 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
   • Aras 1 i. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.
   • Aras 2 i. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.
   • Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.
  • 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
   • Aras 1 i. Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.
   • Aras 2 i. Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.
   • Aras 3 i. Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca.
  • 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
   • Aras 1 i. Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.
   • Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.
   • Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.
  • 6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.
   • Aras 1 i. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.
   • ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.
   • Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.
   • Aras 3 i. Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu yang diberikan.
 • Primary Year 5
  • 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
   • Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.
   • Aras 2 i. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.
   • Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber.
  • 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre.
   • Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.
   • Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.
  • 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.
   • Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
   • Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.
   • Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.
  • 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.
   • Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.
   • ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.
   • Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.
   • Aras 3 i. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.
  • 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.
   • Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan.
   • Aras 2 i. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.
   • Aras 3 i. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.
  • 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.
   • Aras 1 i. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.
   • ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.
   • Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.
   • Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kew ajaran ramalan.
 • Primary Year 6

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.

Aras 2 i. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji.

Aras 3 i. Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.

ii. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1 i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.

Aras 2 i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

Aras 3 i. Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada

teks.

Aras 1 i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

Aras 3 i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang

menyeluruh.

Aras 1 i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.

ii. Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

Aras 2 i. Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

Aras 3 i. Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 1 i. Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.

Aras 2 i. Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

Aras 3 i. Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan.

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat

yang diberikan.

Aras 1 i. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh.

Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca.

Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

· 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca

 • Primary Year 1
  • 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat
   • Aras 1 i. Menyatakan maksud lambang dan simbol yang diberi bagi sesuatu gambar.
   • ii. Menyatakan isi bagi kandungan teks yang dibaca.
   • Aras 2 i. Menjelaskan maksud perkataan dan frasa yang diberikan daripada teks yang dibaca.
   • ii. Menjelaskan maksud teks yang dibaca.
   • Aras 3 i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam teks yang dibaca.
 • Primary Year 2
  • 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
   • Aras 1 i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan.
   • ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan.
   • Aras 2 i. Membaca ayat yang diberikan.
   • ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan.
   • Aras 3 i. Membaca ayat dalam perenggan.
   • ii. Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan.
 • Primary Year 3
  • 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
   • Aras 1 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.
   • Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.
   • Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.
   • ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.
  • 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.
   • Aras 1 i. Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca.
   • Aras 2 i. Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca.
   • Aras 3 i. Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.
 • Primary Year 4
  • 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
   • Aras 1 i. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.
   • Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca.
   • Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
  • 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.
   • Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.
   • Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.
   • Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.
 • Primary Year 5
  • 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.
   • Aras 1 i. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.
   • ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.
   • Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
   • Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
  • 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.
   • Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.
   • Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.
   • Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.
  • 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.
   • Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.
   • Aras 2 i. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.
   • Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.
 • Primary Year 6

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1 i. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Aras 3 i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

Aras 1 i. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

Aras 3 i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang

berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

Aras 1 i. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca.

Aras 2 i. Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca.

Aras 3 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca.

ii. Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca.

· 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan

 • Primary Year 1
  • 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dan ayat tunggal yang diberikan dengan cara yang betul dan kemas.
   • ii. Membina ayat tunggal ayat majmuk yang lengkap dan betul daripada perkataan yang diberi.
   • i. Melengkapkan ayat tunggal dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara berpandu.
   • Aras 2 ii. Membina ayat majmuk menggunakan kata hubung yang sesuai.
   • Aras 3 i. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bentuk perenggan yang bermakna.
  • 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
   • Aras 1 i. Membina ayat tunnggal berdasarkan gambar atau tajuk.
   • Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.
   • Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan berdasarkan tajuk.
 • Primary Year 2
  • 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.
   • Aras 2 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.
   • ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
   • Aras 3 i. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina majmuk.
   • ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.
  • 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
   • Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan.
   • Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajukyang diberikan.
   • Aras 3 i. Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
  • 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
   • Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
   • Aras 3 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.
 • Primary Year 3
  • 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
   • Aras 1 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.
   • Aras 2 i. Melengkapkan ayat msjmuk dengan kata hubung yang sesuai.
   • Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.
  • 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
   • Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.
   • ii. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
   • Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.
   • ii. Menggunakan penanda w acana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.
   • Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.
  • 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
   • Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
   • Aras 3 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.
 • Primary Year 4
  • 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.
   • Aras 2 i. Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan.
   • Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan kata hubung.
  • 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
   • Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
   • Aras 2 i. Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.
   • Aras 3 i. Menulis karangan prosa.
  • 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
   • Aras 2 i. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
   • Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
  • 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.
   • ii. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.
   • Aras 2 i. Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan.
   • Aras 3 i. Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.
  • 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan.
   • Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.
   • Aras 2 i. Menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai.
   • Aras 3 i. Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan menggunakan penanda wacana.
  • 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.
   • ii. Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi, dan penutup.
   • Aras 2 i. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.
   • Aras 3 i. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.
 • Primary Year 5
  • 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.
   • Aras 2 i. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.
   • Aras 3 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat.
  • 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
   • Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.
   • Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
   • Aras 3 i. Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat.
  • 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.
   • Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
   • Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.
   • Aras 3 i. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.
  • 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.
   • Aras 1 i. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.
   • ii. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.
   • Aras 2 i. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.
   • Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.
  • 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda w acana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.
   • Aras 1 i. Memilih dan mengenal pasti penanda w acana.
   • ii. Menggunakan penanda w acana yang sesuai dalam ayat.
   • Aras 2 i. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.
   • Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.
  • 8.6 Membina w acana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.
   • Aras 1 i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.
   • ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.
   • Aras 2 i. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.
   • Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri w acana yang baik.
 • Primary Year 6

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 1 Menulis pelbagai jenis ayat.

Aras 2 i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Aras 2 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Aras 3 i. Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Aras 2 i. Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Aras 3 i. Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1 i. Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

Aras 2 i. Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis.

Aras 3 i. Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheran.

ii. Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

Aras 1 i. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

Aras 2 i. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 1 i. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

ii. Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

Aras 2 i. Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi.

Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik.

· 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat

 • Primary Year 1
  • 9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang diperdengarkan.
   • Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan yang diperdengarkan.
   • Aras 2 i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan.
   • Aras 3 i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Primary Year 2
  • 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
   • Aras 1 i. Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan.
   • Aras 2 i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan.
   • Aras 3 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.
 • Primary Year 3
  • 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
   • Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan.
   • Aras 2 i. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
   • Aras 3 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.
  • 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 1 i. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan.
   • Aras 3 i. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar.
  • 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan.
   • Aras 2 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.
   • Aras 3 i. Menulis semula maklumat mengikut prosedur.
 • Primary Year 4
  • 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan.
   • Aras 1 i. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
   • Aras 2 i. Menulis pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan.
   • Aras 3 i. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.
  • 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.
   • Aras 1 i. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.
   • Aras 2 i. Mencatat nota dalam bentuk grafik.
   • Aras 3 i. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.
  • 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.
   • Aras 1 i. Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.
   • Aras 2 i. Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik.
   • Aras 3 i. Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.
 • Primary Year 5
  • 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.
   • Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan.
   • Aras 2 i. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.
   • Aras 3 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.
  • 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 1 i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.
   • Aras 2 i. Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.
   • Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.
  • 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 1 i. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.
   • Aras 2 i. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.
   • Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.
 • Primary Year 6

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

Aras 1 i. Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Aras 2 i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Aras 3 i. Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

Aras 2 i. Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.

Aras 3 i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 i. Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

Aras 2i. Mengklasifikasikan maklumatberdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan.

Aras 3 i. Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan.

· 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

 • Primary Year 1
  • 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
   • Aras 1 i. Membina ayat dengan memilih kosa kata berdasarkan bahan rangsangan untuk membentuk perenggan.
   • Aras 2 i. Memilih frasa untuk melengkapkan ayat dalam perenggan.
   • Aras 3 i. Menulis ayat berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.
 • Primary Year 2
  • 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik, dan bermakna.
   • Aras 1 i. Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.
   • Aras 2 i. Membina perenggan berdasarkan bahan rangsangan.
   • Aras 3 i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.
  • 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat.
   • Aras 2 i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat.
   • Aras 3 i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dalam teks.
 • Primary Year 3
  • 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
   • Aras 1 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan.
   • ii. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.
   • Aras 3 i. Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.
  • 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat.
   • Aras 2 i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.
   • Aras 3 i. Mengedit dan memurnikan pertautan idea hasil penulisan.
  • 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.
   • Aras 2 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 3 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.
 • Primary Year 4
  • 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
   • ii. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.
   • Aras 2 i. Mengecam ayat informatif dalam teks.
   • ii. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif.
   • Aras 3 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.
  • 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda baca dalam teks.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.
   • Aras 3 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan aspek pertautan idea dalam penulisan yang dihasilkan.
  • 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.
   • Aras 1 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.
   • Aras 2 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear.
   • Aras 3 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.
 • Primary Year 5
  • 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
   • ii. Membina draf karangan yang lengkap.
   • Aras 2 i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.
   • ii. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.
   • Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.
  • 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.
   • Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan.
   • Aras 3 i. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk.
  • 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.
   • Aras 1 i. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.
   • Aras 2 i. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.
   • Aras 3 i. Meringkaskan karangan.
 • Primary Year 6

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

ii. Membina draf karangan yang lengkap.

Aras 2 i. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.

ii. Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Aras 3 i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

Aras 2 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat.

Aras 3 i. Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 i. Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.

Aras 2 i. Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca.

Aras 3 i. Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

· 11.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca

 • Primary Year 3
  • 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
   • Aras 1 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.
   • Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menar ik.
   • Aras 3 i. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca.
 • Primary Year 4
  • 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
   • Aras 1 i. MMeneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.
   • Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.
   • Aras 3 i. Mengulas perkara yang menarik dalam karya.
  • 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai, dan pengajaran.
   • Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
   • ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
   • Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
   • ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
   • Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
  • 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.
   • Aras 1 i. Mengecam watak yang terdapat dalam teks.
   • ii. Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks.
   • iii. Mengulas watak dan perwatakan dalam teks.
   • Aras 2 i. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.
   • ii. Menjelaskan latar yang terdapat dalam teks.
   • iii. Memberikan komen tentang peristiwa dan latar yang terdapat dalam teks.
   • Aras 3 i. Mengenal pasti persoalan.
   • ii. Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks.
   • iii. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.
 • Primary Year 5
  • 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
   • Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
   • ii. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.
   • Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.
   • Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.
  • 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, w acana, dan nilai dan pengajaran.
   • Aras 1 i. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.
   • ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
   • Aras 2 i. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
   • ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
   • Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.
  • 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perw atakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa.
   • Aras 1 i. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.
   • ii. Mengenal pasti w atak dan perw atakan yang terdapat dalam teks.
   • iii. Memberi pandangan tentang w atak dan perw atakan yang terdapat dalam teks.
   • Aras 2 i. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.
   • ii. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya.
   • Aras 3 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.
  • 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.
   • Aras 1 i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur.
   • ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.
   • Aras 2 i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.
   • Aras 3 i. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.
 • Primary Year 6

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 1 i. Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 2 i. Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya.

Aras 3 . Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

Aras 1 i. Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.

ii. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

Aras 2 i. Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek penggunaan perkataan, ayat, penanda wacana, nilai dan pengajaran.

Aras 3 i. Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

Aras 1 i. Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera.

Aras 2 i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

Aras 3 i. Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.

11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 1 i. Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan.

Aras 2 i. Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif.

Aras 3 i. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan.